Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMPNP W KRYNICY - ZDRÓJ

 

„Ochrona bierze swoją nazwę od chronienia, zachowywania i szanowania świętych obyczajów rodzinnych i jest dla owej najmniejszej braci Chrystusowej jakoby pospólnym domkiem macierzyńskim”. (E. Bojanowski)

 

SPIS TREŚCI:

 1. Podstawy prawne i źródła opracowania koncepcji
 2. Informacja o przedszkolu (charakterystyka koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego)
 3. Personel i baza przedszkola
 4. Wizja przedszkola
 5. Misja przedszkola
 6. Wartości chrześcijańskie będące fundamentem pracy wychowawczej
 7. Działania podejmowane w naszej placówce umożliwiające realizację potrzeb wszystkich członków społeczności przedszkolnej
 8. Obszary pracy z dzieckiem
 9. Specyfika wychowania w ochronce
 10. Procedury osiągania celów
 • Metody stosowane w przedszkolu
 • Formy pracy:
 1. Stosowane zasady wychowania
 2. Obowiązujące normy zachowań
 3. Stosowane systemy motywacji
 4. Badanie osiągnięć edukacyjnych dzieci
 5. Sposoby informowania rodziców o postępach dziecka
 6. Model absolwenta
 7. Model wychowawcy
 8. Zasady współpracy z rodziną i podejmowane zadania
 9. Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym
 10. Patronat dni tygodnia w ochronce
 11. Obrzędowość i uroczystości ochronki
 12. Zestaw programów
 13. Promocja przedszkola
 14. Kierunki działań
 15.  

 

 1. PODSTAWY PRAWNE I ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425)
 • Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006 r nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 ze zmianami z 14 maja 2013, poz. 560)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17)

 

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI:

 • Załącznik do Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 ze zmianami z 14 maja 2013, poz. 560)
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)
 • Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMPNP pw. św. Józefa w Krosnej
 • Charyzmat Sióstr Służebniczek Starowiejskich zgodnie z Konstytucjami Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
 • Pierwsza Reguła Zgromadzenia Służebniczek

 

 1. INFORMACJA O PRZEDSZKOLU

            Nasze przedszkole - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMPNP w Krynicy-Zdrój funkcjonuje w budynku będącym własnością Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMPNP dostosowanym do potrzeb dziecka. Przedszkole potocznie zwane jest OCHRONKĄ. Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP z siedzibą w Tarnowie, ul. Mościckiego 18. Nadzór Pedagogiczny nad Ochronką sprawuje MAŁOPOLSKI KURATOR OŚWIATY ODDZIAŁ w NOWYM SĄCZU.

Przedszkole nasze jest przedszkolem katolickim nastawionym na wychowanie w duchu wartości i zasad przekazywanych przez Kościół katolicki. Podstawą realizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego jest odniesienie się do treści pedagogiki personalistycznej i koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego oraz charyzmatu Sióstr Służebniczek, którym jest służba dzieciom, ubogim i chorym, wiedza i praktyka pedagogiczna wynikająca z tradycji i współczesnej działalności oświatowej, jak też opiekuńczo-wychowawczej Zgromadzenia.

Koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego oparta jest na wartościach chrześcijańskich uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe małego dziecka. Uważał on, że najważniejszym celem wychowania jest, „ Aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi”, dlatego też w tym kierunku zmierzały jego metody  wychowawcze i cały program. Aby człowiek mógł ten cel osiągnąć najpierw musi być umiejętnie, stopniowo przygotowany poprzez rozwój wrodzonych zadatków i wprowadzony w świat wartości poprzez wychowanie, by z czasem sam przyjął odpowiedzialność za swój rozwój.

Dla Bojanowskiego wychowanie, to proces kształtowania osobowości wychowanków poprzez wprowadzenie ich w świat wartości religijnych, moralnych, społecznych i kulturalnych. Działalność pedagogiczną oparł na oddziaływaniu środowiska społecznego, jego historii, tradycji, kultury, jak i na wrodzonych zadatkach osoby. Przyczyny sprawcze i wzorce wychowania odkrywa w religii, naturze i historii. Wszystko zaś łączy z rytmem przyrody. W takim, bowiem kontekście widzi człowieka, cel, sens i wartość jego życia, jego kondycję fizyczna i duchową, środowisko jego życia i działania.

W swojej koncepcji pedagogicznej wskazywał, że najważniejsze jest dziecko, które opisuje fizycznie, umysłowo i obyczajowo. Według niego dziecko- to osoba posiadająca swą wielką godność, którą należy otoczyć szacunkiem i ze względu, na którą należy podejmować działania. Ma ono prawo do otrzymania należnego wychowania w procesie, którego staje się w pełni człowiekiem, czyli obrazem i podobieństwem Boga na ziemi.

Bojanowski zwraca też uwagę na prawdę o tym, że we wczesnych latach życia człowiek jest narażony na zagrożenia. Stąd potrzebuje ze strony dorosłych nie tylko pomocy w pełnym rozwoju, ale także ochrony przed niebezpieczeństwami. Przynaglony światłem  nadprzyrodzonej wiary, wypracował własną metodę wychowawczą, którą polecił stosować w prowadzonych przez siostry ochronkach.

 1. PERSONEL I BAZA PRZEDSZKOLA

PERSONEL PRZEDSZKOLA:

 • Przedszkole posiada doświadczoną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Kadra Pedagogiczna jest wspierana przez personel obsługi.

 

BAZA

 • Przedszkole nasze mieści się na parterze budynku jednorodzinnego będącego Domem Zakonnym Sióstr Służebniczek, które są właścicielem budynku
 • W skład pomieszczeń przedszkola wchodzą dwie sale zajęć, łazienka, szatnia, kuchnia, magazyn na pomoce dydaktyczne
 • Rozkład i urządzenie poszczególnych pomieszczeń pozwala na dobre zorganizowanie pracy dydaktyczno – wychowawczo-opiekuńczej
 • Podczas urządzania i meblowania sal wykorzystywane są zasady ergonomii
 • Sale wyposażone są w różnorodne pomoce dydaktyczne, kąciki zabaw oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci
 • Wszystkie środki dydaktyczne, materiały, przybory i narzędzia do zajęć i zabaw umieszczone są w określonych, łatwo dostępnych miejscach
 • Materiały dydaktyczne zostały przygotowane zgodnie z określonymi regułami: stopniowanie trudności, przechodzenie od materiału konkretnego do bardziej abstrakcyjnego, wyzwalanie różnych form aktywności, kontrola błędów umożliwiająca samodzielne poszukiwanie rozwiązań, etc.
 • Przedszkole do pełniejszej formacji religijnej dzieci korzysta z kaplicy domu zakonnego
 • Przedszkole posiada plac zabaw z urozmaiconym, nowoczesnym sprzętem rekreacyjnym, ciągle modernizowanym
 • Teren przedszkola jest ogrodzony.

 

 1. WIZJA PRZEDSZKOLA – OCHRONKI

Ochrona, czyli urzeczywistnianie wartości, w tym głównie budowanie chrześcijańskiego

systemu wartości poprzez przekazywanie ich w procesie integralnego wychowania dziecka, zachowywaniu tradycji i wsparciu rodziny dla moralnego odradzania i zachowania tożsamości narodu.

 

 1. MISJA PRZEDSZKOLA – OCHRONKI
 • Integralne wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości z uwzględnieniem możliwości i potrzeb miejsca i czasu.
 • Nauczanie oraz kształcenie umiejętności istotnych dla wychowania osobowości ukierunkowanych na wartości najwyższe – prawda, dobro, piękno, zatroskanych o dobro wspólne i gotowych podjąć wysiłek odpowiedzialności za siebie i innych bazując na konkretnych ideałach i wzorach osobowych czerpanych z Biblii, historii, tradycji i współczesności.
 • Współpraca z rodziną w procesie wychowania dziecka oraz wsparcie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych i wychowawczych.
 • Propagowanie wartości społecznych, moralnych, religijnych, narodowych, rodzinnych i kulturowych w środowisku i wdrażanie do ich urzeczywistniania oraz angażowanie rodziców w życie ochronki, w funkcjonowanie różne formy zaangażowania rodzin w uroczystości religijne, patriotyczne i okolicznościowe, w spotkania integracyjne, rekreacyjne i formacyjne
 • Współpraca ochronki z innymi instytucjami i organizacjami.

 

 1. WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE BĘDĄCE FUNDAMENTEM PRACY WYCHOWAWCZEJ OCHRONKI ŚW. JÓZEFA: 

1.      BÓG:
-        Wychowanie do wiary i ufności.
-        Wychowanie do poszanowania symboli i praktyk religijnych.
-        Wychowanie w duchu jedności chrześcijańskiej.

 

2.      CZŁOWIEK:
-        Wychowanie do  akceptacji każdego człowieka i poszanowania jego godności.
-        Wychowanie do odpowiedzialności za siebie i innych.

 •    Wychowanie do wrażliwości i kształtowanie szlachetnego charakteru.

 

3.      RODZINA:
-        Wychowanie do miłości i wdzięczności 
-        Wychowanie do  radości i bezinteresownej służby.
-        Wychowanie do odpowiedzialnego podejmowania ról.

 

4.  OJCZYZNA:

 • Wychowanie do umiłowania ojczyzny i do postawy patriotycznej
 • Wychowanie do poszanowania przyrody
 • Wychowanie do zgodnego współistnienia w społeczeństwie

 

 1. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W NASZEJ PLACÓWCE UMOŻLIWIAJĄ REALIZACJĘ POTRZEB WSZYSTKICH CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ POPRZEZ:
 1. WŁAŚCIWĄ ORGANIZACJĘ PROCESU WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEGO

Przedszkole realizuje:

 • Zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w oparciu o podstawę programową oraz program wychowania przedszkolnego, uwzględniającego potrzeby i możliwości rozwojowe wychowanków, którym jest program oparty na koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego “Ochronić - wychowując”

 

 1. WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI I ZE ŚRODOWISKIEM

Przedszkole prowadzi:

 • Współpracę wychowawczą z rodzicami dzieci, mającą na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych
 • Integrację rodziców ze środowiskiem przedszkolnym (spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami, udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych, pomoc przy organizacji imprez przedszkolnych)
 • Współpracę ze środowiskiem lokalny
 • Promocję dzieci w konkursach i imprezach środowiskowych
 • Współpracę z instytucjami kościelnymi

 

 1. DOSTOSOWANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI DZIECI

            Przedszkole:

 • Prowadzi systematyczną obserwację rozwoju dziecka
 • Diagnozuje dzieci za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych
 • Opracowuje i wdraża programy dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Wspomaga rozwój zainteresowań dzieci zdolnych
 • Informuje rodziców na bieżąco o postępach dziecka
 • Pomaga rodzinom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej

 

 1. TWORZENIE ATMOSFERY ZAUFANIA I WZAJEMNEGO SZACUNKU

            Pracownicy przedszkola:

 • Tworzą atmosferę wpływającą korzystnie na kreowanie środowiska wychowawczo – dydaktycznego placówki
 • Utrzymują pozytywne relacje z rodzicami dzieci, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu
 • Świadczą swoją postawą o wartościach chrześcijańskich

 

 1. PRACA Z DZIECKIEM W PRZEDSZKOLU, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO, TO INTEGRALNE WYCHOWANIE DZIECKA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNYCH:

Obszar fizyczny – prawidłowy rozwój fizyczny dziecka:

 • Wyrabianie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych
 • Stopniowe i harmonijne rozwijanie sprawności fizycznej
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • Rozwijanie sprawności i umiejętności praktycznych
 • Poznanie i rozwijanie zmysłów

 

Obszar umysłowy – wszechstronny rozwój intelektualny dziecka:

 • Rozwijanie procesów poznawczych
 • Kształtowanie wyobraźni
 • Ćwiczenie i rozwijanie pamięci (logika, matematyka, literatura, poezja, przyroda)
 • Rozwijanie mowy, twórczego myślenia i działania
 • Rozwijanie talentów i zdolności

Obszar społeczny – właściwy rozwój emocjonalny, kształtowanie postaw społecznych                          i patriotycznych:

 • Uczenie rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami
 • Kształtowanie sfery uczuciowej
 • Wdrażanie do respektowania norm społecznie akceptowanych
 • Ukazywanie wartości więzi rodzinnych i koleżeńskich
 • Kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających nawiązaniu poprawnych relacjiz rówieśnikami i środowiskiem
 • Poznanie i kultywowanie zwyczajów i tradycji rodzinnych oraz narodowych
 • Wdrażanie do szacunku wobec pracy swojej i innych

 

Obszar kulturowy – kształtowanie zmysłu estetycznego:

 • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • Rozwijanie zainteresowań teatralnych
 • Uczenie umiejętności odbioru różnych dzieł sztuki
 • Wdrażanie do tworzenia własnych prac plastyczno- konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych technik

 

Obszar moralny – kształtowanie szlachetnego charakteru i prawości obyczajów:

 • Kształtowanie sumienia, poprzez wdrażanie do samooceny i odpowiedzialności za własne czyny
 • Kształtowanie odpowiedzialnego stosunku do siebie, drugiego człowieka oraz obowiązków wynikających z nauki, pracy, życia w rodzinie i społeczeństwie
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby i problemy ludzi ubogich, chorych, samotnych, starszych oraz motywacji do niesienia im konkretnej pomocy

Obszar religijny – rozwijanie i umacnianie wiary:

 • Wprowadzanie w świat wartości i symboli religijnych
 • Poznawanie i przyswajanie norm zawartych w prawie naturalnym i prawie Bożym
 • Przybliżanie prawdy o życiu człowieka, jako Dziecka Bożego w wymiarze doczesnym i wiecznym
 • Uczenie i wprowadzanie w praktyki religijne i uczynki miłosierne
 • Wprowadzanie do właściwego przeżywania wydarzeń roku liturgicznego
 • Ukazanie roli Aniołów Stróżów i przykładu świętych, jako wzoru do naśladowania

 

 1. SPECYFIKA WYCHOWANIA W OCHRONKACH

„Dzieci, jako najdroższy skarb Pana Jezusa niech z miłością pielęgnują dokładając wszelkich starań, aby w młodziutkie umysły wkorzeniać gruntowne poznanie Chrystusa i miłość Boga” (bł. Edmund Bojanowski)

 

Specyfika ta wyraża się w:

 • Bazując na bogatej koncepcji pedagogicznej Bojanowskiego cały proces wychowania w ochronce określamy, jako ochronę. Ochrona, jak mówił Bojanowski, to tyle, co: „ochranianie, szanowanie, oszczędzanie, całość, nienaruszalność, schronienie, zachowanie”.
 • Za główny cel naszej pracy stawiamy budowanie chrześcijańskiego systemu wartości przekazywanych w procesie integralnego wpływu wychowawczego (wychowanie religijne, moralne, patriotyczne łącznie z wychowaniem fizycznym, umysłowym i społecznym) z zachowaniem tradycji narodowych, ludowych i ścisłą współpracą z rodziną wychowanków.
 • W całokształcie naszej pracy gdyż na pierwszym miejscu stawiamy dziecko i jego dobro, uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe. Szanując jego prostotę, zgodnie z zasadą: im mniejsze dziecko tym więcej zabaw, stopniowo wprowadzamy zajęcia praktyczne i dydaktyczne. Tak, więc w tym okresie dominuje spontaniczna zabawa, w czasie, której dziecko przyswaja sobie najwięcej umiejętności i wiadomości. Zabawa, jako podstawowa działalność dziecka jest wykorzystywana również podczas zajęć, jako jego aktywne i twórcze uczestnictwo w przyswajaniu poznawanych treści.
 • Działaniach, które podejmują Siostry w poczuciu pełnienia misji służby wartościom, zmierzając do ochrony i urzeczywistniania wartości oraz godności osoby wychowanka poprzez odkrywanie i rozwijanie jego darów nadprzyrodzonych i naturalnych w odniesieniu do rzeczywistości, w jakiej żyje i do jakiej zmierza.
 • Pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej nastawionej na udział w szeroko pojętych działaniach integracyjnych dotyczących zróżnicowania, co do stanu zdrowia, sprawności, statusu społecznego, materialnego oraz różnic pokoleniowych.
 • Na uwagę zasługuje planowanie planu pracy zgodnie z kalendarzem liturgicznym oraz przeżywaniem poszczególnych dni tygodnia pod hasłem konkretnego Patrona dnia.
 • W specyfice klimatu wychowawczego i wynikające z niego konsekwencje dla osób pracujących i całych środowisk związanych z ochronkami.
 • W zakresie tych oddziaływań w ochronkach, który przekracza wymiar jedynie widzialny, rozszerzając się na wymiar łaski i transcendencji, w tym także na ideały i wartości związane z życiem codziennym, a dotykające tajemnicy świętych obcowania i nadprzyrodzoności.

 

 1. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
 • METODY STOSOWANE W OCHRONCE
 • Wśród metod stosowanych w przedszkolu przeważają metody czynne, oparte na działalności dziecka, którym towarzyszą metody percepcyjne i słowne. W procesie wychowawczo- dydaktycznym systematycznie stosowane są metody wychowania i nauczania jako komplementarny układ realizowanych świadomie czynności nauczycieli i dzieci, w którym dokonuje się przekaz wiedzy i działań wychowawczych w celu integralnego rozwoju osobowości wychowanków.
 • Metody i środki wychowania są ściśle dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci i ich wieku, tak, by proces wychowania w sposób harmonijny obejmował wszystkie sfery rozwoju.
 • Metody i środki wychowania są ściśle dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci i ich wieku, tak, by proces wychowania w sposób harmonijny obejmował wszystkie sfery rozwoju. Zdaniem bł. Edmunda Bojanowskiego: „Zadaniem wczesnego wychowania nie jest żadna nauka szkolna, lecz nauka życia, a dzieci maja być od małości zaprawiane do życia ludzkiego”.
 • Metody wspierające proces wychowawczo-dydaktyczny odwołują się do nowoczesnych koncepcji pedagogicznych i nowatorskich, sprawdzonych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

 • FORMY PRACY:

Rozróżniamy następujące formy pracy z dzieckiem:

 • Z uwagi na dziedzinę życia społecznego, w którym uczestniczy wychowanek
 • Zabawa, sztuka, edukacja, praca
 • Z uwagi na relacje, w jakie wchodzi wychowanek z innymi osobami
 • praca z całą grupą, praca w zespole, praca indywidualna

 

 • UZNAJEMY, ŻE ZABAWA JEST:

Główną formą działalności człowieka, typową dla wieku dziecięcego. Jako istotny, główny i niezastąpiony rodzaj aktywności dziecka, a zarazem środek jego ekspresji, jest naturalną drogą zaspokajania jego zainteresowań oraz potrzeb: ruchowych, poznawczych, emocjonalnych i społecznych. Stosujemy:

 • Zabawy konstrukcyjne- zaspakajają potrzebę twórczej aktywności dzieci, wzbogacają ich wiedzę o materiałach i konstrukcjach, uczą zmieniać rzeczywistość.
 • Zabawy twórcze zwane naśladowczo- czynnościowymi, czy tematycznymi. Za ich pośrednictwem dzieci wyrażają w sposób twórczy siebie i otaczającą ich rzeczywistość
 • Zabawy dydaktyczne są przygotowane przez nauczyciela. Służą przede wszystkim uczeniu się dzieci, a głównie rozwojowi ich spostrzegawczości, uwagi, pamięci, myślenia , wzbogaceniu wiedzy i kształtowaniu mowy
 • Zabawy ruchowe, wywierają szczególnie silny wpływ na rozwój fizyczny dziecka zarazem na rozwój takich cech charakteru jak: śmiałość, wytrwałość, odwaga, wola podejmowania wysiłku w osiągnięciu celu, wiara we własne możliwości i siły

 

 1. STOSOWANE ZASADY WYCHOWANIA:

Główna strategią oddziaływań wychowawczych a w naszej pracy z dziećmi jest strategia świadectwa, która polega na wywołaniu u wychowanków mechanizmu identyfikacji z nauczycielem tzw. Personalny symbol wartości. Dzięki tej strategii zwłaszcza Siostry, nauczycielki i wychowawczynie pomagają dziecku w nabywaniu i urzeczywistnieniu takich samych wartości. Zachodzi to nie tyle przez proces poznania lub przedstawiania wartości, lecz przez ukazywanie życia zgodnego z deklarowanymi wartościami. W Biblii, historii, literaturze i codziennym życiu w umiejętny sposób odnajdujemy zasady i wzory osobowe, tak ważne w wychowaniu.

Zgodnie z koncepcją bł. Edmunda Bojanowskiego w naszej ochronce "Najwyższym celem wychowania jest, aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi" W realizacji tego celu stosujemy w ochronce odpowiednie zasady wychowania, do których należą:

 • Zasada świadomego i celowego organizowania przez wychowawczynię sytuacji wychowawczych oraz wykorzystanie dla celów wychowawczych codziennych wydarzeń i sytuacji życiowych.
 • Zasada integracji praw i potrzeb związanych z rozwojem dziecka, jego naturą i rozwijanie ich zgodnie z celem wychowania.
 • Zasada dbałości o harmonijny rozwój, w którym każda sfera jest jednakowo ważna. Działania wychowawcze w sposób integralny są ukierunkowane na wszystkie sfery rozwoju dziecka.
 • Zasada wykorzystania ważnej roli spuścizny kulturalnej, jako środka wychowawczego. Odwołanie się do polskiej tradycji i kultury wpisuje się w konkretne uwarunkowania i prowadzi do wychowywania we wspólnocie kościelnej, kulturowej, narodowej, dokonując wszczepienia w problematykę czasu, w jakim żyje człowiek.
 • Zasada budowania wspólnoty osób.
 • Zasada pielęgnowania tzw. rytuału ochronki (obrzędowość, zwyczaje związane z przeżywaniem pór dnia, dni tygodnia i pór roku), przybliżającego określone ideały i wartości. Zwraca się w niej uwagę na duchowość, na transcendencję, na egzystencję człowieka wypełnioną wartościami; podkreśla się problem odpowiedzialności, poczucia obowiązku i godności osoby ludzkiej.
 • Zasada integracji wartości kulturalnych z wartościami życia, co powinno zachodzić także na etapie życia wspólnotowego poprzez autentyczne relacje osobowe wychowanków z nauczycielkami.
 • Zasada współdziałania ochronki z rodziną i środowiskiem w procesie integralnego wychowania dziecka.

 

 1. NORMY ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU
 • Normy zachowania się podczas posiłków:
 • Siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi i łyżkę lub widelec spokojnie wkładamy do ust
 • Jemy w ciszy, tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy, gdyż rozmowa w czasie jedzenia może być przyczyną zadławienia
 • Jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli (szybkie zjadanie i połykanie jedzenia jest niezdrowe i nieeleganckie), każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy
 • Sztućcami i innym sprzętem posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów
 • Wycieramy usta serwetką i odkładamy ją na brzeg talerza
 • Odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, stawiamy je z powrotem w to samo miejsce i mówimy "dziękuję"
 • Normy zachowania się w łazience:

a) Mycie rąk:

 • Podwijamy rękawy, aby się nie zmoczyły
 • Moczymy ręce, aby trochę rozpuściło się mydło, które usuwa brud
 • Pocieramy namydlone ręce, by wytworzyć pianę, tak, aby każdy palec był umyty
 • Płuczemy ręce wodą, aby całkowicie zmyć mydło
 • Otrząsamy ręce z wody nad zlewem, aby nie zamoczyć podłogi
 • Nie chlapiemy celowo kolegów oraz wszystkiego wokół
 • Wycieramy bardzo dokładnie dłonie, każdy palec oddzielnie
 • Na właściwym wieszaku zawieszamy ręcznik lub ręcznik jednorazowy wyrzucamy do pojemnika
 • Odwijamy rękawy
  • Myjemy ręce
 • Zawsze przed posiłkami i po ich spożyciu
 • Zawsze po wyjściu z toalety
 • Zawsze po powrocie z podwórka
  • Mycie zębów:
 • Do kubka wlewamy wodę
 • Dwu-, trzykrotnie płuczemy usta
 • Wyciskamy pastę na szczoteczkę
 • Myjemy zęby okrężnymi ruchami przypominającymi rysowanie małych kółek
 • Płuczemy jamę ustną kilkakrotnie wodą
 • Płuczemy dokładnie szczoteczką i kubek
 • Wkładamy szczoteczkę do kubka, go góry włosiem
 • Kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu
 • Higiena potrzeb fizjologicznych:
 • Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo
 • Zawsze po sobie spłukujemy toaletę
 • Normy zachowania się w szatni:
 • Starannie układamy swoją odzież, buty ustawiamy równo w półce
 • Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie, jeśli są zmienne, buty sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki)
 • Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku, otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę
 • Przy rozbieraniu się pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu)
 • Starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę
 • Normy zachowania się w sali zabaw:
 • Używamy słów: proszę, przepraszam, dziękuję
 • Bieganie w sali jest zabronione
 • Dzielimy się zabawkami
 • Staramy się mówić umiarkowanym głosem
 • Sprzątamy po sobie zabawki, po skończonej zabawie odkładamy je na miejsc

Staramy się nie mówić głośno, gdy:

 • Inni cicho pracują
 • Inni się bawią
 • Czytamy i słuchamy
 • Inni odpoczywają
 • Normy zachowania się w ogrodzie przedszkolnym:
 • Bezpiecznie korzystamy z urządzeń ogrodowych: huśtawek, zjeżdżalni, zestawu rekreacyjnego, piaskownicy i innego sprzętu
 • Nie popychamy się przy wchodzeniu na zjeżdżalnię i nie podchodzimy do huśtawek będących w ruchu
 • W ogrodzie poruszamy się bez potrącania innych
 • W piaskownicy nie sypiemy innych dzieci piaskiem oraz nie wynosimy piasku poza obręb piaskownicy
 • Nie niszczymy zabawek ogrodowych, a po skończonej zabawie zabieramy je do przedszkola
 • Nie niszczymy zieleni w ogrodzie i nie rzucamy śmieci na trawnik

 

 1.  
 • System motywowania dzieci:
 • Ukazywanie dziecku jego mocnych stron.
 • Praca indywidualna z dzieckiem w celu wyrównania braków i dorównania rówieśnikom.
 • Pokazywanie ze dziecko potrafi więcej niż myśli.
 • Dostrzeganie i podkreślanie u dziecka nawet najmniejszych osiągnięć.
 • Dodawanie pewności siebie przez powierzanie dodatkowych zadań adekwatnych do możliwości.
 • System nagradzania dzieci:
 • Pochwała w obecności innych dzieci.
 • Pochwała dla rodziców.
 • Pozwolenie na dodatkowe skorzystanie z atrakcyjnej zabawki.
 • Uczestniczenie w przygotowaniu do zajęć.
 • Okazanie przez nauczyciela akceptacji i pochwały przez przytulenie pogłaskanie po głowie itp.
 • Nagradzanie drobnym upominkiem 
 • System konsekwencji, korygowania niewłaściwych zachowań:
 • Rozmowa z dzieckiem ukierunkowana na rozwiązanie problemu.
 • Omówienie z rodzicami niepokojących zachowań dziecka.
 • Odsunięcie na chwilę dziecka od zabawy.
 • Pozbawienie możliwości korzystania z atrakcyjnej zabawki.
 • Omówienie nagannego zachowania z grupą dzieci.
 • „Krzesełko przemyślenia”

 

 1. BADANIE OSIĄGNIĘĆ DZIECI W PRZEDSZKOLU ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE:
 • Prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy)
 • Teczek prac, kart pracy i innych dokumentów
 • Arkuszy obserwacji rozwoju dziecka
 • Albumów, kronik, materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 •  

 

 1. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI:
 • Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania.
 • Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu.
 • Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli.
 • Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica.
 • Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.
 • Informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku ? po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

 

 1. MODEL ABSOLWENTA

Wychowanie dziecka w naszym przedszkolu, zmierza do ukształtowania wychowanka otwartego na dalszy rozwój i zdolnego w przyszłości do:

 • Akceptacji siebie i swojej życiowej sytuacji, co będzie dla niego inspiracją do odpowiedzialności za własny rozwój (fizyczny, umysłowy i obyczajowy), zmierzający do pełni człowieczeństwa oraz do twórczego przekształcania rzeczywistości, w jakiej żyje.
 • W kształtowaniu swych życiowych postaw jest otwarty na odnoszenie się do wzorców osobowych: biblijnych, świętych, postaci historycznych, osób znaczących.
 • Podejmowania i kształtowania odpowiedzialnych relacji osobowych z ludźmi i z Bogiem w postawie świadomej i ufnej zależności od Boga, wolności, odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby i problemy drugiego człowieka oraz ofiarnej służby wobec młodszych, słabszych, chorych, starszych i ubogich.
 • Wdzięczności wobec Boga i ludzi, pielęgnowania i rozwijania dobra w sobie, z wiarą i nadzieją przeżywając sukcesy życiowe oraz w sposób twórczy pokonując trudności i kryzysy.
 • Oceny swojego postępowania i zmiany niewłaściwych postaw i zachowań, podejmowania trudnych i odpowiedzialnych decyzji zdecydowanie opowiadając się po stronie dobra i świadomie rezygnując z tego, co złe.
 • Otwartości na poznawanie historii, tradycji, kultury narodu, rozwijanie ducha patriotyzmu zachowując tradycje i obyczaje rodzinne, narodowe i religijne.
 • Wrażliwości na piękno natury, którą szanuje, pielęgnuje i ochrania oraz zatroskania o znajomość i rozwój kultury.
 • Doceniania wartości i godności życia swojego i innych, dbania o rozwój duchowy, psychiczny i fizyczny w odniesieniu do perspektywy doczesnej i nadprzyrodzonej.
 • Podjęcia w przyszłości właściwych ról życiowych, obowiązków związanych z nauką, pracą, życiem w rodzinie, społeczeństwie i służenia mu odpowiednio, stosując wiedzę i umiejętności w konkretnych dziedzinach i sytuacjach życia.

 

 1. MODEL WYCHOWAWCY

„Słowa nauki nie wystarczą: dzieci, lud, nie słowem, lecz życiem uczyć trzeba jak żyć mają” (E. Bojanowski)

Najważniejszą rolę w procesie integralnego wychowania dziecka pełni wychowawczyni – ochroniarka, która wspiera i oddziałuje przede wszystkim własnym przykładem.

Wychowawczyni – ochroniarka w naszym przedszkolu:

 • Jest osobą zintegrowaną zewnętrznie, wewnętrznie (zgodność myśli, słów i czynów, wewnętrzne scalenie) i obyczajowo (świadome i stanowcze czuwanie nad własną dojrzałością, stawianie wymagań sobie i wychowankom
 • Pełni obowiązki wychowawczyni nie, jako wykonywanie pracy, ale w poczuciu udziału w misji służby wartościom i jest świadoma wagi dawanego przez siebie przykładu życia i pracowitości
 • Jest osobą kierującą się w życiu wartościami chrześcijańskimi i jest świadoma rangi dawanego świadectwa życia
 • Zachowuje tradycje i pielęgnuje wartości religijne, rodzinne i narodowe
 • Ochroniarka – osoba wychowuje dziecko- osobę z miłością i odpowiedzialnością
 • Okazuje szacunek dla dzieci i ich rodzin
 • Potrafi przyznać się do błędów, jest człowiekiem godnym zaufania, osobą wytrwałą i konsekwentną w swoim działaniu
 • Jest empatyczna rozumie potrzeby innych, wspiera rodziców w ich działaniach wychowawczych. To kreator twórczej i aktywnej postawy dziecka
 • Umiejętnie dobiera metody i środki wychowania i dostosowuje je do wieku i możliwości dziecka
 • Jest kompetentna i zaangażowana w pracę z dziećmi
 • Poszerza swoją wiedzę i zbiera nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach i w własnej formacji duchowej

 

 1. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ

Współpraca przedszkola z rodziną, która jest dla dziecka naturalnym środowiskiem wychowawczym, w przekazie systemu norm i wartości, integralnym rozwoju i wychowaniu dziecka oparta jest na następujących zasadach:

 • Zasada jasnego informowania rodziców o specyfice wychowania w ochronce, zasadach współpracy z rodziną oraz konsekwentnego ich przestrzegania dla osiągnięcia celu wychowania w ochronce
 • Zasada pierwszeństwa prawa rodziców do wychowania dzieci (mowa o prawie naturalnym) z uwzględnieniem ich praw rodzicielskich, także w związku z planowaniem działań wychowawczych w ochronce
 • Zasada pomocniczości polegająca na służbie rodzinie i niesieniu jej pomocy w wychowaniu dziecka
 • Zasada indywidualnego podejścia do dziecka i jego rozwoju oraz rozwoju wspólnoty osób. Podkreśla się respekt wobec tajemnicy dziecka, a uwzględniając wychowanka, jako pierwszy faktor wychowania, jego wartość, jako osoby
 • Zasada indywidualnego podejścia do potrzeb, możliwości i problemów rodziny.
 • Zasada współpracy podmiotowej - wypracowywanie wspólnego stanowiska nauczycielki i rodziców wobec dziecka i współdziałanie w procesie jego integralnego wychowania
 • Zasada rzetelnego i dyskretnego informowania rodziców o postępach dziecka, jego problemach i potrzebach dostrzeganych w trakcie realizacji zadań poprzez rozmowy indywidualne, konsultacje, kąciki dla rodziców, przedstawienie rodzicom podczas rozmów wyników obserwacji i diagnozy dwa razy do roku, spotkania ze specjalistami i respektowaniu postanowień specjalistów odnośnie dziecka.

 

 1. SPOSOBY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:
 • Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,   władzami samorządowymi itp.
 • Włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze  lokalnym i ogólnokrajowym

 

 1. PATRONAT DNI TYGODNIA

Każdy dzień w przedszkolu ma swój charakterystyczny klimat wynikający z przypisanego mu patronatu, w którym realizowane są poszczególne zajęcia i różnorodne formy aktywności zawarte w planie dnia. Codziennie nauczyciel przypomina religijny wątek dnia, który wybrzmiewa we wspólnej modlitwie porannej i kalendarzu tygodnia.

Poniedziałek - Dzień poświęcony Opatrzności Bożej. W poniedziałki nauczyciel uwrażliwia dzieci na dostrzeganie darów Bożej Opatrzności w codziennych sytuacjach życia oraz pięknie otaczającego świata przygotowując je krótko do modlitwy i podając intencje. Kształtuje w ten sposób postawę wdzięczności wobec Pana Boga i ludzi – dobroczyńców, za których dzieci modlą się.

Wtorek - W tym dniu nauczyciel przypomina dzieciom Aniołów Stróżów, zwraca uwagę na ich rolę i zadania, jakie mają szczególnie wobec dzieci oraz potrzebę naśladowania ich w życiu każdego człowieka. Wybiera dzieci pełniące rolę Aniołów Stróżów. Mobilizuje ich do takich zachowań, które byłyby wzorem dla innych.

Środa - Dzień, w którym w szczególny sposób dzieci pamiętają w swoich modlitwach o zmarłych. Nauczyciel wspomina o tym przy modlitwie porannej przybliżając dzieciom także prawdę o niebie, jako miejscu wiecznego życia i szczęścia. Posługuje się przy tym Biblią – Starym Testamentem wykorzystując przystępne opisy postaci i wydarzeń biblijnych.

Czwartek - Dzień, w którym wspominamy pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu jest przeżywany bardziej podniośle, dlatego przeważają wesołe zabawy. Nauczyciel czyta dzieciom krótkie fragmenty Ewangelii opisujące to ważne wydarzenie. Wdraża dzieci do wyrażania wdzięczności i radości poprzez dzielenia się tym, co posiadają, poprzez konkretne, drobne czyny.

Piątek - Dzień pamięci o Męce Pańskiej. Dzieci mają możliwość uczyć się stosownego zachowania, powagi i motywacji do dobrych czynów, które są rezygnacją z czegoś, co je kosztuje, ale przynosi dobro innym. Nauczyciel wdraża dzieci do drobnych ofiar, wyrzeczeń, poświęceń. Uwrażliwia na ludzi chorych i ubogich. Nauczyciel w modlitwie porannej ukierunkowuje spontaniczne intencje dzieci na akty dziękczynienia za to, że Jezus oddał za nas życie, przeproszenia Go za brak miłości i zło. W ciągu dnia zwraca uwagę na to, by zabawy dzieci były bardziej ciche, przypomina dzieciom o godzinie śmierci Jezusa.

 

 1. OBRZĘDOWOŚĆ I UROCZYSTOŚCI OCHRONKI

Bardzo ważnym środkiem wychowania w naszej ochronce jest obrzędowość oparta na tradycyjnych obrzędach narodowych, ludowych i religijnych. Bł. E. Bojanowski twierdził, że „Wychowanie jest zachowywaniem obyczajów rodzinnych – ma charakter zachowawczy tych zwyczajów, z których idą obyczaje.(...) W Ochronce ważniejsze okoliczności życia, które już i w wieku dziecięcym niemały wpływ moralny wywierać są zdolne, uwydatniać należy uroczystymi znamionami. Zwyczaje takowe silnie na wyobraźnię dziecięcą bijące, podnoszą nierównie wyżej wartość moralną tychże okoliczności życia, i zewnętrzną formą obrządkową wypowiadają jak najdostępniej ich głębsze znaczenie wewnętrzne”

 

OBRZĘDY OCHRONKOWE:

 • Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w ochronce połączone ze Mszą Świętą
 • Urodziny i imieniny
 • Ozdrowienie, czyli modlitwa dzieci w ochronce za chorych kolegów i koleżanki, za chorych: rodzeństwo, rodziców, dziadków
 • Spotkanie ze św. Mikołajem
 • Wieczerza wigilijna z Siostrami i pracownikami przedszkola, otrzymywanie prezentów na Gwiazdkę
 • Dzielimy się między sobą - dzielenie się słodyczami i zabawkami przyniesionymi z domu oraz znajdującymi się w ochronce
 • Uroczystość Dnia Babci i Dziadka złożenie życzeń i wręczenie upominków wykonanych przez dzieci
 • Bal karnawałowy
 • „Baranek Wielkanocny”– poświęcenie pokarmów oraz adoracja Pana Jezusa przy Grobie Bożym
 • Uroczystość Dnia Matki i Ojca
 • Świętowanie Dnia dziecka w formie wybranej przez nauczycieliwręczeniem dzieciom drobnych upominków
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego połączone ze Mszą świętą

 

 1. ZESTAW PROGRAMÓW OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU

W Przedszkolu (Ochronce) Sióstr Służebniczek realizowany jest program pt. „„Od dzieci trzeba zacząć” - Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiegoopracowany i wydany przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP w Dębicy w 2008 r. (red. s. Maria Opiela). Realizacja programu ściśle połączona jest z działaniami opiekuńczymi, obejmuje spektrum zadań w zakresie trzech obszarów: wychowania, zdobywania wiedzy istotnej dla wychowania i kształcenia umiejętności istotnych dla wychowania.

 Jako pomoc w realizacji programu nauczyciele po uzgodnieniu z rodzicami dzieci mogą korzystać z wybranych kart pracy o ile nie są sprzeczne z charakterem i specyfiką przedszkola.

 

 1. PROMOCJA PLACÓWKI
 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów przedszkola
 • Dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym
 • Popularyzowanie wychowania przedszkolnego
 • Prowadzenie kroniki przedszkola, albumu ze zdjęciami wydarzeń przedszkolnych
 • Organizacja uroczystości z udziałem zaproszonych gości
 • Zabieganie o notatki w prasie
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku
 • Upowszechnianie informacji o przedszkolu

 

 1. KIERUNKI DZIAŁANIA

 

W obszarze działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola:

 • Zapoznanie rodziców i dzieci z postacią Bł. Edmunda Bojanowskiego oraz przygotowanie do przeżywania w listopadzie Jego urodzin poprzez prelekcje, inscenizacje, piosenki, wystawy i ilustracje z historii jego życia i działania
 • Wdrażanie elementów koncepcji integralnego wychowania wg. Założeń bł. Edmunda Bojanowskiego w zakresie wychowania religijnego, patriotycznego i przyrodniczego
 • Zapoznanie rodziców i środowiska lokalnego z koncepcja pedagogiczną bł. E. Bojanowskiego i Koncepcją pracy naszego przedszkola przez stosowanie różnych metod i środków
 • Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci a w szczególności inspirowanie dzieci do różnego rodzaju aktywności poprzez wprowadzenie różnorodnych metod pracy
 • Prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci oraz ich analizowanie w celu lepszego poznania możliwości dzieci, ich potrzeb rozwojowych oraz zainteresowań
 • Współtworzenie z dziećmi zasad i reguł drogą do łatwiejszego ich zapamiętywania, podporządkowania się im oraz lepszego egzekwowania przez nauczycieli
 • Analizowanie skuteczności podejmowanych działań wychowawczych w celu eliminowania ewentualnych zagrożeń w czasie pobytu dzieci w przedszkolu, w czasie wycieczek i spacerów
 • Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem lokalnym i wykorzystanie zasobów środowiska dla celów wychowawczych przedszkola
 • Pozyskiwanie rodziców na partnerów przedszkola poprzez i prowadzenie formacji religijnej rodziców poprzez rozmowy, wsparcie w procesie wychowania religijnego dzieci

 

 1. ZAKOŃCZENIE
 • Opracowana Koncepcja pracy obowiązuje każdego nauczyciela
 • Jest dokumentem otwartym, podlega modyfikacji
 • Nauczyciele i dyrektor odpowiedzialni są za zapoznanie z tym dokumentem rodziców.
 • Wchodzi w życie z dniem uchwalenia
 • Nauczyciele potwierdzają własnoręcznym podpisem dokument potwierdzający zapoznanie z koncepcją. Potwierdzenie od chwili podpisania stanowi załącznik do tegoż programu

 

„Co do prowadzenia dzieci, zachowywać najdrobniejsze szczegóły, które są przepisane, bo nie uwierzycie, jak wielkiej w tym jest wagi każda, choćby rzecz najdrobniejsza” (bł. Edmund Bojanowski)

Notatki, B-h-3, k.2,3

Reguła Zgromadzenia Służebniczek Boga-Rodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, Poznań 1867